1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0012 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзме

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.03.2017 г.
Дата на публикуване: 17.03.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0012
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0012

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет:

“Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001 -3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР."


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:08 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 12.05.2017 г. 21:48 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 12.05.2017 г. 21:48 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 26.07.2018 г. 17:12 ч.)

======================================================================================================


placeholder