1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.06.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0018 - Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ин

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.06.2017 г.
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0018
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на гр. Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване на ж.к. „Младост““

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и обновяване на читалище „Светлина“ - с. Гагово, общ. Попово, в т.ч. вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства“

Обособена позиция № 3: Реконструкция и рехабилитация на спортна инфраструктура в гр. Попово, по подобекти:

Подобект № 1: Рехабилитация на обслужваща сграда, инфраструктура и съоръжения  към Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово;

Подобект № 2: Реконструкция на трибуна, ограда и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-тренировъчна дейност в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово."


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:05 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:05 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:05 ч.)


РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
(публикуван на: 15.06.2017 г. 16:52 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 18.08.2017 г. 18:43 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:07 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 07.11.2017 г. 16:05 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 07.11.2017 г. 16:05 ч.)

======================================================================================================


placeholder