1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.06.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0019 - Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ин

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.06.2017 г.
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0019
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„„Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици от основната транспортно-комуникационна мрежа на гр. Попово

Подобект № 1: ул. „Мара Тасева“ от ул. „Панайот Хитов“ до път II.-51

Подобект № 2: ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко Даскалов“

Подобект № 3: бул. „България“ от ул. „29-ти юни“ до ул. „Лозарска““;

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на Общински път TGV 1128 „кръстовище с път II-51 – Сеячи – кръстовище с път II-51“ от км 0+000 до км 4+350 с дължина 4.35 км“;

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на общински път TGV2133 от км7+700 до 10+700 /отсечката от с. Манастирца до граница с общ. Стражица/, в т.ч. инженерногеоложко проучване и  изготвяне на технически проект за укрепване на свлачища в участъка““


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:06 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:06 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.06.2017 г. 11:06 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 23.06.2017 г. 17:41 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 18.08.2017 г. 18:44 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:09 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:13 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 31.10.2017 г. 15:51 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 31.10.2017 г. 15:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 14.05.2018 г. 16:13 ч.)

======================================================================================================


placeholder