1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.07.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0013 - Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – град Попово”,по договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.07.2019 г.
Дата на публикуване: 11.07.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0013
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0013

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – град Попово”,по договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0012-C01 / 15.05.2019 с Държавен фонд „Земеделие” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.07.2019 г. 19:03 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.07.2019 г. 19:03 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.07.2019 г. 19:03 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 12.08.2019 г. 15:22 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:11 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:11 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:11 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 26.11.2019 г. 16:36 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 26.11.2019 г. 16:36 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 31.05.2021 г. 18:04 ч.)

======================================================================================================


placeholder