1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.04.2020 г. - ИНП: 00012-2020-0003 - „Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)“ в спортен комплекс – парк „Градска градина“, гр. Попово по административен договор № BG06RDNP001-19.020.-0001-C01/2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 19.2 „Прила

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.04.2020 г.
Дата на публикуване: 09.04.2020 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-2020-0003

Публично състезание с предмет:

„Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)“ в спортен комплекс – парк „Градска градина“, гр. Попово по административен договор № BG06RDNP001-19.020.-0001-C01/2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 09.04.2020 г. 17:25 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 09.04.2020 г. 17:25 ч.)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.04.2020 г. 17:25 ч.)

РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 24.04.2020 г. 16:58 ч.)

РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
(публикуван на: 28.04.2020 г. 12:34 ч.)

ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 04.06.2020 г. 17:04 ч.)

СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 25.08.2020 г. 17:18 ч.)

ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 09.09.2020 г. 18:57 ч.)

ДОКЛАД
(публикуван на: 09.09.2020 г. 18:57 ч.)

РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 09.09.2020 г. 18:57 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ при производство по обжалване
(публикуван на: 20.10.2020 г. 18:34 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 15.03.2021 г. 17:10 ч.)

ПРОТОКОЛ по чл.181, ал 4 от ЗОП
(публикуван на: 15.03.2021 г. 17:10 ч.)

РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.03.2021 г. 17:10 ч.)

РЕШЕНИЕ чл.22, ал.8 от ЗОП
(публикуван на: 31.03.2021 г. 16:53 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ при производство по обжалване
(публикуван на: 14.04.2021 г. 17:21 ч.)

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура
(публикуван на: 25.03.2022 г. 16:11 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 13.04.2022 г. 11:12 ч.)

======================================================================================================


placeholder