1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.10.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-28 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общественит

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.10.2016 г.
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-16-28
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-16-28

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка на 2 бр. билборд и 9 бр. информационни табели”
Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка на плакати, дипляни, рекламни чанти и тефтери."


ОБЯВА
(публикуван на: 17.10.2016 г. 23:46 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.10.2016 г. 23:46 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 20.10.2016 г. 23:36 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 11.11.2016 г. 19:38 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 08.12.2016 г. 16:03 ч.)

======================================================================================================


placeholder