1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

07.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-29 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишава

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 07.11.2016 г.
Дата на публикуване: 07.11.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-16-29
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-16-29

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.”по две обособени позиции:, Обособена позиция № 1: „Организиране на информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка на 3 бр. информационни табели”;  Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка на плакати, листовки, рекламни чанти и тефтери.""


ОБЯВА
(публикуван на: 07.11.2016 г. 16:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 07.11.2016 г. 16:14 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 18.11.2016 г. 16:00 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 06.12.2016 г. 18:10 ч.)


ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 03.01.2017 г. 16:38 ч.)


ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 03.01.2017 г. 16:38 ч.)

======================================================================================================


placeholder