1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-36 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово - дого

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 15.12.2016 г.
Дата на публикуване: 15.12.2016 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-16-36

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет:

"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект  „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.”


ОБЯВА
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 20.12.2016 г. 17:12 ч.)


ПРОТОКОЛИ 1, 2 и 3
(публикуван на: 28.02.2017 г. 16:55 ч.)


ДОГОВОР с приложения
(публикуван на: 20.04.2017 г. 16:31ч.)

======================================================================================================


placeholder