1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.02.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-14 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община По

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.02.2017 г.
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-14

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж 2014-2020” за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003 „бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР“


ОБЯВА
(публикуван на: 06.02.2017 г. 16:25 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.02.2017 г. 16:25 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 14.02.2017 г.19:27 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 08.03.2017 г. 17:19 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 27.03.2017 г. 20:56 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 27.03.2017 г. 20:56 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 24.04.2017 г. 17:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder