1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.02.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-15 - Организиране и провеждания на обучения на служители на Община Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-C01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.02.2017 г.
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-15

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Организиране и провеждания на обучения на служители на Община Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-C01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж 2014-2020” за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.“


ОБЯВА
(публикуван на: 06.02.2017 г. 16:25 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.02.2017 г. 16:25 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 18.08.2017 г. 18:44 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.10.2017 г. 16:44 ч.)

======================================================================================================


placeholder