1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.07.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-3 - Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г. , процедура BG05M9OP001-2.010

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.07.2018 г.
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-18-3

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г. , процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество.“


ОБЯВА
(публикуван на: 09.07.2018 г. 15:44 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.07.2018 г. 15:44 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 30.07.2018 г. 17:21 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 08.08.2018 г. 17:02 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:20 ч.)

======================================================================================================


placeholder