1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.08.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-5 - Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (об

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.08.2018 г.
Дата на публикуване: 06.08.2018 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-18-5

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр. Попово”, по договор за безвъзмездна финансова помощ 25/07/2/0/00628 с Държавен фонд „Земеделие” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.“


ОБЯВА
(публикуван на: 06.08.2018 г. 16:51 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.08.2018 г. 16:51 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 28.08.2018 г. 18:06 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.09.2018 г. 16:47 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 30.10.2018 г. 17:00 ч.)

======================================================================================================


placeholder