1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12.07.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-2 - Проверка на строителна документация, изготвяне на технически паспорт и съставяне на окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 12.07.2018 г.
Дата на публикуване: 12.07.2018 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-18-2

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:

„Проверка на строителна документация, изготвяне на технически паспорт и съставяне на окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР“


ПОКАНА
(публикуван на: 12.07.2018 г. 18:32 ч.)
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 24.07.2018 г. 16:55 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 08.08.2018 г. 17:01 ч.)

======================================================================================================


placeholder