1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.11.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-5 - Доставка чрез покупка на нов лек автомобил (4+1) за нуждите на Община Попово по проект: BG05M9OP001-2.040-0041 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово“, по Оперативна програма „Развитие

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 15.11.2019 г.
Дата на публикуване: 15.11.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-19-5
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-19-5

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил (4+1) за нуждите на Община Попово по проект: BG05M9OP001-2.040-0041 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване““"


ОБЯВА
(публикуван на: 15.11.2019 г. 16:55 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 15.11.2019 г. 16:55 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 26.11.2019 г. 16:37 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 03.12.2019 г. 16:42 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.02.2020 г. 17:12 ч.)


Допълнително споразумение към договор
(публикуван на: 16.09.2020 г. 17:41 ч.)

======================================================================================================


placeholder