1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Подаване на предложения, сигнали и жалби

PDFПечатЕ-поща

Тези Правила уреждат реда за разглеждане от Община Попово на подадени сигнали, жалби и предложения от граждани и организации. Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Попово със сигналите, жалбите и предложенията в законово съответствие.

Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на Община Попово или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността й.

Сигнали и жалби могат да се подават за злоупотреба с власт, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни действия и бездействия на административни звена или длъжностни лица от Община Попово, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.


ПРАВИЛА за приемане и отчитане на сигнали, жалби и предложения от граждани и юридически лица в община Попово


Сигналите, жалбите и предложенията могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени на телефон 0800-12-805 (безплатен зелен телефон за граждани) в рамките на работното време на Общината, по пощата, по факса на+359/608/40251, по електронна поща на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в кутията за сигнали и предложения в ЦАУИ (южен вход на Общината). Писменият сигнал (вкл. електронният) трябва задължително да съдържа трите имена на подателя, дата, (по възможност подпис) и постоянен адрес за да може да се входира в деловодната система на Общината или да се кореспондира при необходимост.


Отговорен служител за Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. : Христо Белчев Ненов (съгл. заповед З-535 от 23.06.2010 г.) - ет. 4, стая 413, тел. +359/608/40-268


ФОРМУЛЯР за подаване на писмени сигнали, жалби и предложения до кмета на Община Попово

placeholder