1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби на ОбС и други нормативни документи

PDFПечатЕ-поща

НАРЕДБА № 1 за опазване на обществения ред

НАРЕДБА за управление на отпадъците в община Попово

НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Попово

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Попово

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Попово

НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на община Попово

НАРЕДБА за дейността на Звено "Заведение за социални услуги"

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Попово

НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Попово

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг

НАРЕДБА за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Попово

НАРЕДБА за публично-частни партньорства на община Попово

НАРЕДБА за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Поповоза публично-частни партньорства на община Попово

НАРЕДБА за управление на горските територии, собственост на община Попово

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

НАРЕДБА за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комплексно застрояване

НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Попово

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово

НАРЕДБА за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пeшеходните алеи и прилежащите им вьтрешно-квартални пространства

НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Попово и РЕГИСТЪР на детските градини

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Попово

НАРЕДБА за разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ

НАРЕДБА за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

НАРЕДБА за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Попово

НАРЕДБА за за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Попово

НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Попово

НАРЕДБА за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Попово

НАРЕДБА за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Попово
МЕХАНИЗЪМ за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Попово

ПРАВИЛА за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места в община Поповоplaceholder