1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Води, почви и минерали

PDFПечатЕ-поща

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата.

Геоложкият строеж и петрографският състав на основните скали, върху които са формирани почвите в района, са еднообразни. Те са формирани от долнокредни наслагвания с различна възраст - варовици, доломити, мергели и пясъчници с варовита спойка. 

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните климатични условия, нископланинския и хълмист релеф и растителната покривка. 

Преобладават черноземи, тъмносиви и сиви горски почви и алувиално-ливадни почви. 

В по-равнинните части са застъпени черноземи, алувиални , алувиално-ливадни и тъмносиви горски почви. Геоложките проучвания показват, че почвеният строеж на терена за съответните райони е от 1 до 2 м почвен слой от чернозем и кафяви горски почви.

Почвените ресурси са подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено – фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.

От суровинно-минералните ресурси най-големи са запасите от креда и глина. Глините са мергелни /находището се намира на територията на гр. Попово/, наносни /района на с. Славяново/, червени глини /находище край с. Водица, като запасите се отчитат като неограничени/, мергели край с. Светлен, а хидроложките и минно-технически условия на находището са благоприятни за организиране на открит начин на експлоатация.

На територията на община Попово натурална минерална вода се добива от минерален водоизточник Сондаж № Р2 «Водица», находище на минерална вода «Район Североизточна България» - «малмоваланжски водоносен хоризонт» с географски координати: N 430 20’ 21,2”; E 260 02’ 28,2” в имот 00528 в землището на с. Водица.

Натуралната минерална вода може да се ползва:
• за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика;
• за трапезни цели като натурална минерална вода, включително и газирана /съгласно Сертификат № 36/ 08.11.2000 г. от МЗ/;

С Удостоверение № 50 / 29.10.2004 г. бе въведен в експлоатация цех за бутилиране на минералната вода “Водица Ботълинг” ООД, който в момента не фунционира.

Районът на община Попово се характеризира с липса на плитки подпочвени води. Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода в Попово се покрива чрез използването на външни водоизточници. Водоснабдяването на населението в селата е предимно от местни водоизточници.

Наличните водни количества на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води.

Отводняването става основно от реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река (Буюк дере) и от техните притоци.

Голям е броят на изградените микроязовири със средна площ 50-80 дка, чиито води се използват за напояване, рибовъдство и риболов. Със стопанско предназначение в общината са язовирите на Попово, Ломци и Водица.

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРИ В ОБЩИНА ПОПОВО

Наличните подземни водни ресурси от пекнатинно-пластов, карстов и грунтов тип се използват за промишлено и битово водоснабдяване чрез направени в миналото сондажи, но не са в състояние да задоволят напълно нуждите на потребителите.

Това налага използването на допълнителни водоизточници, намиращи се извън границите на общината, като това основно е Водоснабдителната система "Дунав".

placeholder