1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Местни данъци и такси

PDFПечатЕ-поща

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

1. На каса (в брой) - в центъра за обслужване на гражданите в дирекция "Местни данъци и такси" - северен вход на общината.

Работно време на касите за обслужване на граждани: от 8.00 до 16.30 часа

2. На каса (с дебитна или кредитна карта) - Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro, като при плащането чрез ПОС терминал не се удържат такси от лицето.

3. По банков път:

IBAN (банкова сметка): BG45STSA93008413872400; BIC код: STSABGSF

Вид плащане (параграф) Код за вид плащане
Окончателен годишен патентен данък 44 14 00
Данък недвижими имоти 44 21 00
Данък превозни средства 44 23 00
Такса битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения 44 25 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи общинско предприятие 44 37 00
Приходи от продажби на услуги, стоки, продукция 44 40 00
Приходи от наем имущество 44 41 00
Приходи от наем земя 44 42 00
Приходи от лихви по банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви от срочни депозити 44 44 00
Приходи от дивиденти 44 48 00
Получени дарения от страната 44 51 00
Приходи от продажба на сгради 44 55 00
Приходи от продажба на др. оборудвани машини 44 55 00
Приходи от продажба на транспортни средства 44 55 00
Приходи от продажба на стопански инвентар 44 55 00
Приходи от продажба на инфраструктурни обекти 44 55 00
Приходи от продажба на други дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажба на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от продажба на нематериални активи, право строеж 44 59 00
Глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки 44 65 00
Други неданъчни приходи, застрахователни обезщетения 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване детски градини 44 80 02
Такса ползване детски ясли 44 80 03
Такси за социален патронаж 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари 44 80 08
Такси за полудневни детски градини 44 80 09
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Други такси 44 80 90
Приходи от такси опазване околна среда 44 80 81
Такса куче 44 80 13

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:

Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът за превозните средства и таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 19, ал. 5 от Наредбата на ОбС-Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)

placeholder