1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Планове

PDFПечатЕ-поща

Общински план за развитие (2014-2020 г.)

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Попово

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Попово 2014 - 2020 г.

Програма за реализация на ОПР 2014 - 2020 г. , изготвена след междинната оценка на ОПР

ПЛАН за действие  в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация и приложения към него

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово - окончателен проект

РЕШЕНИЕ №29 по Протокол №5/30.01.2020 г. на ОбС - Попово с одобрен Общ устройствен план на община Попово - фаза окончателен проект

ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.

Общински годишен план за младежта за 2020 г.

ПЛАН за работа на Община Попово по приватизацията през 2022 г.

ПЛАН за защита при бедствия в община Попово

ПЛАН за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г.

ПЛАН за действие за общинските концесии на Община Попово за 2021-2027 г.

placeholder