1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Планове

PDFПечатЕ-поща

Последваща оценка на Общински план за развитие (2007-2013 г.)

Общински план за развитие (2014-2020 г.)

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Попово

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Попово 2014 - 2020 г.

Програма за реализация на ОПР 2014 - 2020 г. , изготвена след междинната оценка на ОПР

Общински план за развитие (2007-2013 г.)

ОБЩИНСКИ план за развитие (2007-2013 г.)

ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2012-2013 г.

ПЛАН за работата на Община Попово при приватизация на общински търговски дружества, обособени части от тях и нежилищни обекти, общинска собственост през 2013 г.

Годишен на звеното за вътрешен одит за 2013 г.

ПЛАН за действие  в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация и приложения към него

Общински годишен план за младежта за 2015 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово - окончателен проект

Общински годишен план за младежта за 2016 г.

ПЛАН за работа на Община Попово по приватизацията през 2016 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.

Общински годишен план за младежта за 2017 г. 

ПЛАН за работа на Община Попово по приватизацията през 2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина на Община Попово за 2017 г.

Общински годишен план за младежта за 2018 г.

ПЛАН за работа на Община Попово по приватизацията през 2018 г.

ПЛАН за защита при бедствия в община Попово

ПЛАН за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г.

placeholder