1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изплащане на "Бели петна" - чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

PDFПечатЕ-поща

За възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. ”бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ (за стопанските 2011/2012 г. до 2014/2015 г.) е необходимо:

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от Информационния център на Община Попово в сградата на общината или да бъде свален от интернет-сайта на общината - ВИЖ ПО-ДОЛУ!

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Копие от документ за собственост на земеделската земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или др.;
  • Копие от удостоверение за банкова сметка, ако подателят на заявлението желае полагащата се сума да бъде получена по банков път;
  • Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал/ли собственик/собственици на имота/имотите;
  • Пълномощно рег.№........... от дата: .................... /при необходимост/,
Това пълномощно се изисква в следните случаи:
В случай, че имотът/имотите не е/са собственост на лицето, подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или лицето не е наследник на собственика/собствениците на имота/тите;
В случай, че имотът/имотите има/имат двама и/или повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях, се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми за „бели петна“ от името на останалите съсобственици/наследници;
  • Декларация - по образец;
  • Други допълнителни документи, ако има такива – скица/ци на имота/имотите и/или др.

3. Заявлението с приложените към него документи се подава по един от следните начини:

  • в Информационен център - гише ”Деловодство” в Община Попово;
  • чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 7800 гр.Попово, ул.“Александър Стамболийски“ №1 /препоръчано до Община Попово/;

4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собсвеника/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно:   Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“ по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение - стая 215, етаж 2, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.

УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"

ЗАЯВЛЕНИЕ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"

ДЕКЛАРАЦИЯ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"

placeholder