1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

PDFПечатЕ-поща

Община Попово предоставя електронна услуга „Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие” на данъчно задължените лица на сайта на общината (www.popovo.bg).

Предоставената информация на гражданите и фирмите включва неплатени задължения, извършени плащания за избран период, както и подадени в Община Попово декларации по ЗМДТ.

Идентификацията на всяко данъчно задължено лице се извършва по ЕГН (за физическите лица) или по ЕИК по БУЛСТАТ (за юридическите лица) в комбинация с въведен КИН (клиентски идентификационен код).

За да може да ползва услугата, всяко лице трябва предварително да заяви и получи своя клиентски идентификационния код (КИН) от Община Попово – дирекция МДТ.

Заявяването и получаването на КИН става по един от следните начини:

  1. лично - чрез подаване на заявление по образец в дирекция МДТ в Община Попово и представяне на лична карта;
  2. от представител (упълномощено лице) – чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно и подаване на заявление по образец в дирекция МДТ в Община Попово или по електронен път;
  3. по електронен път – попълненото заявление по образец се подписва електронно с Универсален електронен подпис на данъчно задълженото лице. Издаденият КИН се получава по избран от клиента начин в заявлението. Подписаното заявление по образец може да бъде в PDF-формат (*.pdf) или в WORD-формат (*.doc/*.docx), като електронното подписване на заявлението се извършва със съответния софтуер за работа с електронния подпис, който се предлага от издателя на електронни подписи (Доставчик на Удостоверителни Услуги).

Заявление може да намерите в дирекция МДТ, в сградата на Община Попово, гр.Попово, пл. „Ал. Стамболийски” №1 или в електронен формат да изтеглите заявлението от ТУК:

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до електронно данъчно досие и получаване на КИН (клиентски идентификационен код)

ЗАБЕЛЕЖКА:

При съмнение за злоупотреба с лични данни и/или опити на неоторизирани лица за достъп до предоставяната услуга, Община Попово има право да откаже издаването на КИН на дадето лице и/или да откаже извършването на услугата „Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси – електронно данъчно досие”, за което могат да бъдат уведомени компетентните органи.

След получаване на КИН от всяко данъчно задължено лице, то се задължава да го пази на своя отговорност и да не го предоставя за ползване от трети лица. В противен случай, Община Попово се освобождава от отговорност при злоупотреба с лични данни при използването на валиден КИН и/или неоторизиран достъп до услугата „Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси – електронно данъчно досие”.

placeholder