1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Финансирането и на II-ри етап на ВиК проекта за Попово и кварталите Сеячи и Невски е одобрено

ПечатЕ-поща

Одобрено е финансирането и на втори етап на ВиК проекта за Попово и кварталите Сеячи и Невски.

Проектното предложение, с което кандидатства Община Попово по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в рамките на приоритетна ос  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” е с наименование „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер на 28 537 437, 45 лв. ще се осъществи по процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата  за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”. Директното финансиране  се осъществява от Кохезионния фонд и национално съфинансиране от държавния бюджет на република България.

Проектът „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово” включва дейности като:

  • разработване на подробен инвестиционен план (ПИП) за кв. Невски и кв. Сеячи и реконструкция на Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води;
  • изготвяне на геоложки и хидроложки доклади за двата поповски квартали;
  • изработване на парцеларен план и подробен устройствен план (ПУП) за довеждащ колектор  - кв. Сеячи и ВиК мрежи;
  • идейни проекти за пречиствателна станция, за линейната структура и актуализация на съществуващи проекти;
  • извършване на строително – монтажни работи за пречиствателна станция и линейна инфраструктура.

Предстои официално подписване на договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за проектното предложение между министъра на околната среда и водите и бенефициента Община Попово.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder