1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово

PDFПечатЕ-поща

...............
ОБЩИНА ПОПОВО УДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – СЛЕД ПОДПИСАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № BG05M9OP001-2.103-0062-C01   КОМПОНЕНТ 4” ДО 02.05.2021 Г.

Община Попово успешно реализира Проект №BG05M9OP001-2.040-0041-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Попово", по Процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В изпълнение на дейностите по проекта, в периода от 25.07.2019 г. до 01.11.2020 г. бяха обхванати 71 лица от град Попово и 9 населени места в общината. В рамките на до 2 часа дневно те получаваха безплатно здравни и/или социални услуги, в зависимост от техните потребности. Това са: хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.

Услугите се предоставят от специално наети по проекта домашни помощници и медицински сестри. За качественото изпълнение на дейностите е закупен 1 автомобил.

Общата стойност на проекта е 210 518,24 лева. От тях 178 940,50 лв. европейско и 31 577,74 лв. национално съфинансиране.

Предоставянето на услугите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово“ ще продължи до 02.05.2021 г., като резултат от сключеното допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.103-0062-C01 между кмета на община Попово и Министерството на труда и социалната политика по Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Стойността на подписаното допълнително споразумение е на обща стойност 78 009,12лв., от които 66 307,75лв. са от ЕСФ и  11 701,37лв. са национално съфинансиране.

Целта на удължаването на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на патронажна грижа. Общата цел на проекта e подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната цел е изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.


placeholder