1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
151 Избор на доставчик на оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Попово в изпълнение на визията за деинституционализация на децата в риск
152 Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Попово
153 Провеждане на обучения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”
154 „Информация и публичност” по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”
155 Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово“
156 Изработване на 5 (пет) проекта за ПУП
157 Изработване на функционален анализ, чрез прилагане Единната методология за провеждане на функционален анализ; Разработване или актуализация на нормативни, стратегически и други документи, методологии, вътрешни правила и процедури и провеждане на съпътства
158 Основен ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на Община Попово
159 Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово
160 Избор на изпълнител на дейностите по информация и публичност, провеждане на кръгли маси
161 Доставка на строителни материали за нуждите на общинска администрация - Община Попово и бюджетните звената към нея
162 Избор на изпълнител на дейностите по информация и публичност, провеждане на кръгли маси - ПРЕКРАТЕНА!!!
163 Изграждане на център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град попово, в изпълнение на визията за деинституционализация на децата в риск

Страница 4 от 4

placeholder