1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Събиране на оферти

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
1 28.05.2020 г. - ИНП: 00012-ООП-20-2 - „Услуга със специализиран автомобил с краново устройство по натоварване на бали СБО, находящи се на площадка в гр. Попово“
2 08.05.2020 г. - ИНП: 00012-ООП-20-1 - Доставка чрез покупка на един брой употребяван специализиран автомобил – катафалка, за нуждите на Община Попово“
3 03.12.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-6 - „Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти”
4 15.11.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-5 - Доставка чрез покупка на нов лек автомобил (4+1) за нуждите на Община Попово по проект: BG05M9OP001-2.040-0041 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово“, по Оперативна програма „Развитие
5 19.06.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-4 - Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и раздел 45, група 45.5, клас 45.50 от Приложение № 1 към него от ЗОП, код по CPV 45500000 (Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор)
6 17.05.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-3 - „Анализиране на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите, в изпълнение на Проект „Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с ц
7 02.04.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-2 - „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:
8 04.02.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-1 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки на територията на община Попово и републиканска пътна мрежа в чертите на град Попово” по две обособени позиции:
9 18.12.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-7 - Инженеринг- проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци в община Попово
10 07.12.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-6 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти
11 06.08.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-5 - Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (об
12 26.07.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-4 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 4 обекта
13 12.07.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-2 - Проверка на строителна документация, изготвяне на технически паспорт и съставяне на окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради
14 09.07.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-3 - Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г. , процедура BG05M9OP001-2.010
15 17.05.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-1 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 4 обекта
16 11.12.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-30 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти
17 04.12.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-29 - Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
18 04.12.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-28 - Доставка на ел. материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
19 30.10.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-3010 - Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: „Основен ремонт на Народно читалище „ Христо Смирненски – 1903” с. Априлово“ и „Основен ремонт покрив на Народно читалище
20 29.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-25 - Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: “Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово“ по три обособени позиции, както следва:
21 16.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-22 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско
22 16.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-21 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Профе
23 10.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-20 - Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:
24 08.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-19 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:
25 06.02.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-15 - Организиране и провеждания на обучения на служители на Община Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-C01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел
26 06.02.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-14 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект „Подобряване на административния капацитет на Община По
27 23.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-11 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по п
28 16.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-6 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по пр
29 16.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-5 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” по п
30 04.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-2 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „ Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на
31 19.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-38 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти
32 15.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-36 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово - дого
33 13.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-34 - Доставка на ел. материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
34 13.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-33 - Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
35 14.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-32 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жили
36 07.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-31 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жил
37 07.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-30 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жили
38 07.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-29 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишава
39 17.10.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-28 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общественит

placeholder