1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
101 01.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0016 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
102 31.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0015 - "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2015/2016 година
103 26.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0014 - Възлагане на малки обекти от Инвестиционната програма на община Попово за 2015 година
104 11.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0013 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
105 04.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0012 - Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00
106 22.07.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0011 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради за обществено обслужване на територията на Община Попово
107 19.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0010 - Възлагане на малки обекти от Инвестиционната програма на община Попово за 2015 година
108 09.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0009 - Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00
109 09.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0008 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
110 27.05.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0007 - Основен ремонт на улични настилки в Община Попово
111 24.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0006 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
112 20.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0005 - Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема на Община Попово
113 07.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0004 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
114 18.03.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0003 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
115 10.02.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0002 - Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции
116 04.02.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0001 - Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”
117 15.12.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0026 - Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
118 09.12.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0025 - Възстановяване на каменна чешма и настилка пред сградата на НЧ ”Познай себе си-1893” с. Ковачевец
119 17.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0024 - Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, община Попово
120 10.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0023 - Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
121 03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0022 - Упражняване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”
122 03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0021 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово
123 30.10.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0020 - Доставка чрез покупка на нов лек автомобил /бус/ 8+1 за нуждите на звено ЗСУ-ЦСРИ при Община Попово
124 22.10.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0019 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово
125 29.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0018 - Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
126 29.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0017 - Упражняване на авторски надзор на обект: "Саниране на спортна зала „Тодор Янев“ гр. Попово- II етап”
127 09.09.2014 г. - Изработването на проект за Общ устройствен план на Община Попово
128 08.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0015 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: "Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
129 06.08.2014 г. - ”Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2014/2015 година
130 30.05.2014 г. - Основен ремонт общински пътища на територията на Община Попово, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Попово за 2014 г. и 2015 г.
131 Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, община Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
132 Избор на изпълнител на СМР за строеж „Зони за отдих и развлечение около яз.Каваците”
133 Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Попово- общо 98.341 дка в землището на с. Медовина
134 Благоустройствени мероприятия в квартал 111 - град Попово
135 Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово
136 Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Попово - общо 48 дка в землището на с. Ковачевец
137 Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея
138 Доставка на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции
139 Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово
140 Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект...
141 Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
142 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Попово
143 Избор на доставчик на оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Попово в изпълнение на визията за деинституционализация на децата в риск
144 Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Попово
145 Провеждане на обучения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”
146 „Информация и публичност” по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”
147 Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово“
148 Изработване на 5 (пет) проекта за ПУП
149 Изработване на функционален анализ, чрез прилагане Единната методология за провеждане на функционален анализ; Разработване или актуализация на нормативни, стратегически и други документи, методологии, вътрешни правила и процедури и провеждане на съпътства
150 Основен ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на Община Попово

Страница 3 от 4

placeholder