1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
51 23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0009 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на е
52 23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансов
53 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0007 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0152 „Подобряване на е
54 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0006 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на е
55 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0005 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансо
56 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0004 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 11 (единадесет) жилищни сгради по договор за безвъзмездна
57 05.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0003 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0166 „ОБНОВЯВАНЕ НА ПУ
58 04.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 6 (шест) публични сгради по договор за безвъзмездна финан
59 03.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0001 - ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО
60 16.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0034 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0050 „ПОДОБРЯВАНЕ НА Е
61 15.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0033 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 9 (девет) публични сгради по договор за безвъзмездна фина
62 09.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0032 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена
63 18.11.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0031 - Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Община Попово и бюджетните звена
64 13.10.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0030 - Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2016/2017 година
65 14.09.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0029 - “Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхнот
66 17.08.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0028 - Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с. Осиково
67 29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0027 - Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхното
68 29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0026 - Изработване на ПУП /подробни устройствени планове/ по три обособени позиции
69 12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0025 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
70 12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0024 - „Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството” по три обособени позиции, както следва:
71 06.06.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0023 - Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както следва по обособени позиции
72 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0022 - Доставка, чрез покупка на един брой товарен автомобил (самосвал) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово
73 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0021 - Доставка, чрез покупка на един брой микробус (8+1 места) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово
74 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0020 - Доставка, чрез покупка на един брой лекотоварен автомобил с отделно товарно отделение за нуждите на приют за безстопанствени животни
75 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0019 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
76 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0018 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ул. „Мара Тасева” № 63, 65, 67 и ул. „Панайот Хитов” № 23, 25, ПИ ид. № 57649.503.2455, кв. 503
77 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0017 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 3 (три) позиции
78 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0016 - Изготвяне на: „Технически проект за изграждане на спортна площадка в ЖК „Младост“
79 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0015 - Изработване на технически проекти за изграждане на паркинги в гр. Попово
80 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0014 - Инженеринг – проектиране и изпълнение, вкл. упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на многофункционална детска площадка в ЖК Младост
81 11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0013 - „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили
82 11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0012 - Изработване на работен проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово
83 23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0011 - Основен ремонт на сгради на територията на община Попово по обособени позиции
84 23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0010 - Основен ремонт на мост и настилки на територията на община Попово
85 18.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0009 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля бл. 51
86 08.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаган
87 25.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0007 - Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и специализирана техника за нуждите на община Попово
88 12.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0006 - „Изготвяне на технически проект за Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново”
89 11.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0005 - „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради с обществено предназначение на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за е
90 08.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0004 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!
91 02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0003 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
92 02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!
93 11.01.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0001 - Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. Мара Тасева бл. 63, 65 и 67, ул. Панайот Хитов бл. 23 и бл. 25 и изпълнение на авторски на
94 16.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0023 - Доставка на горива за нуждите на общинска администрация - Попово и звената към нея
95 15.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0022 - Основен ремонт на мост на ул. "Първоармейска" с. Водица
96 08.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0021 - “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 7 (седем) позиции
97 30.10.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0020 - Обследвания за енергийна ефективност на сгради с обществено предназначение
98 30.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0019 - Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Попово до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Пайдушко и поддържане на чистотата на териториите за обще
99 11.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0018 - „Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 51, УПИ II, кв. 157 и изпълнение на авторски надзор във връзка с реализация
100 09.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0017 - Упражняване на авторски надзор по част Геодезия на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00“

Страница 2 от 4

placeholder